Wie we zijn

Gezondheid is een bezorgdheid die we allemaal delen. Het is ook een basisrecht. Helaas wordt dit basisrecht voor de meeste mensen bedreigd door armoede, ongelijkheid, uitbuiting en oorlog.

Alleen wanneer politiek en economie ten dienste staan van het volk – en niet van de winsten van aandeelhouders – kan het recht op gezondheid waargemaakt worden. Personen, gemeenschappen en landen zouden hun lot in eigen handen moeten kunnen nemen. Soevereiniteit is een noodzakelijke voorwaarde voor een eerlijk en gezond beleid dat een antwoord biedt aan de noden van de bevolking. Sterke sociale bewegingen spelen een sleutelrol omdat ze de stemmen van de werkers, boeren en zwakkeren vertegenwoordigen en ze in staat zijn de krachtsverhoudingen in de maatschappij in hun voordeel te veranderen.

Viva Salud is een Belgische ngo die ervan overtuigd is dat elk individu en elke gemeenschap recht heeft op gezondheid. In de Filipijnen, Palestina, de Democratische Republiek Congo en elders werken we samen met sociale organisaties, waarbij we van elkaar leren en elkaar versterken. Geconfronteerd met de steeds mondialer wordende uitdagingen ligt de oplossing in internationale solidariteit. We ondersteunen hen ook financieel via subsidies en giften die we in België ontvangen. We steunen hun strijd ook via activiteiten in België en ons internationaal netwerk zoals de wereldwijde People’s Health Movement.

Waarden

Viva Salud strijdt voor het recht op gezondheid wereldwijd. Daarbij laten we ons leiden door onze basiswaarden:

We richten ons op de sociale, economische en politieke factoren die een impact hebben op de gezondheid van de uitgebuite en onderdrukte bevolking.

We doen dat samen met organisaties in onze partnerlanden die de grondoorzaken van de gezondheidsproblemen aanpakken. In België organiseren we vormingen en campagnes, mobiliseren we onze achterban en schakelen we ons in in de wereldwijde beweging voor het recht op gezondheid. Samen staan we sterker om te wegen op het beleid.

We ondersteunen en versterken strijdbare sociale organisaties die opkomen voor daadwerkelijke maatschappelijke verandering voor het recht op gezondheid, sociale rechtvaardigheid en internationale solidariteit.

We ondersteunen basisbewegingen en lokale initiatieven want duurzame verandering groeit van onderuit en wordt niet opgelegd.

Geschiedenis

Sinds ons ontstaan evolueerde onze werking van het uitsturen van gezondheidswerkers naar het ondersteunen van lokale partners maar we blijven trouw aan de principes en idealen van de pioniers.

Viva Salud ontstond midden jaren 1980 als Geneeskunde voor de Derde Wereld vzw (G3W). Dokters van Geneeskunde voor het Volk trokken naar Libanon om in Palestijnse vluchtelingenkampen te werken. Na hun terugkeer richtten ze samen met enkele andere artsen G3W op. Ze wilden solidariteit uitbouwen met organisaties in Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, Azië en Afrika die gezondheidszorg organiseren in dienst van het volk en daarbij Belgische gezondheidswerkers de kans geven zich concreet in te zetten.

Het lot van het Palestijnse volk heeft ons nooit meer losgelaten. Ook de samenwerking met Filipijnse gezondheidsorganisaties was zeer belangrijk voor de prille uitbouw van G3W. Het ging om ‘Community Based Health Programs’ die programma’s opzetten om eenvoudige mensen op te leiden tot deskundige blote-voeten-dokters die zelf de meest voorkomende aandoeningen kunnen behandelen. Door nauwe samenwerking met de sociale bewegingen in hun land helpen ze de mensen om hun recht op gezondheid op te eisen bij de overheid.

In de jaren 1990 breiden we onze solidariteitsbanden uit met Cubaanse partners. We evolueerden van steun aan de uitbouw van publieke gezondheidsdiensten in de wijken, dicht bij de bevolking, tot steun aan organisaties die gemeenschapsparticipatie inzetten om de leefomgeving te verbeteren en te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Momenteel steunen wij geen Cubaanse organisaties op een structurele en financiële manier. We blijven echter steun verlenen door in te spelen op specifieke en/of dringende situaties (bv. het sturen van medisch materiaal tijdens de pandemie) en door Cuba als voorbeeld te gebruiken in de strijd voor een sterk publiek gezondheidssysteem.

Ook in de Democratische Republiek Congo ontplooiden we activiteiten. We hielpen er lokale organisaties om programma’s voor basisgezondheidszorg op te zetten in de volkswijken van Kinshasa, en later ook in andere steden.

In de loop der jaren zijn we meer gaan inzetten op de capaciteitsversterking van lokale partners. We bouwden het uitzenden van gezondheidswerkers grotendeels af, behalve in zeer specifieke omstandigheden. Bij de inval in Irak, in maart 2003, stuurden we een team van vier artsen naar Bagdad. En toen Israël eind 2008 Gaza op brutale wijze aanviel, ging een neurochirurg er voor ons op missie.

Begin jaren 2000 engageerden we ons ook in de wereldwijde beweging voor het recht op gezondheid. We zetten mee de People’s Health Movement op, een netwerk van gezondheidsorganisaties en -activisten, waarin we nog altijd zeer actief zijn.

Naast onze focuslanden ondersteunen we ook in enkele andere landen kleinere projecten. Dat doen we op vraag van steuncomités of in antwoord op noodsituaties.

In België ondersteunen we de uitbouw van een brede beweging voor het recht op gezondheid. Daarvoor werken we samen met solidariteitsbewegingen zoals intal en Cubanismo.be en staan we mee aan de wieg van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit waarin sociale bewegingen, ngo’s en academici samen actie voeren voor het recht op gezondheid in België en wereldwijd.

Tot slot is het ook dankzij de vele vrijwilligers en ambassadeurs die zich doorheen het jaar inzetten in campagnes, activiteiten, op ons secretariaat of lokaal in hun gemeente dat we onze slagkracht in de strijd voor het recht op gezondheid vergroten.

Door campagne te voeren komen we samen op voor een Belgisch en Europees beleid ten gunste van het recht op gezondheid wereldwijd.

Bestuur

De raad van bestuur bestaat uit de volgende leden: Marc Botenga (voorzitter); Bert De Belder; Wim De Ceukelaire (afgevaardigd bestuurder), Gilberte Boeckmans, en Isabelle Vanbrabant.

Hun deelname aan het bestuur is onbezoldigd.

De algemene vergadering bestaat naast de bestuurders uit andere vrijwilligers, leden van sociale bewegingen en van het team betaalde medewerkers.

 

Voor Viva Salud is het belangrijk dat onze regeringen actie ondernemen om de CO2-uitstoot te verminderen en de vernieling van het milieu tegen te gaan. We hebben nood aan een andere maatschappij die sociaal en economisch duurzaam is. Ondanks de noodtoestand, stellen we vast dat dit nog steeds geen prioriteit vormt voor de Europese Unie. Onder druk van industriële lobby’s bevoordeelt de EU de activiteiten van multinationals in haar beleid van vrijhandel om zo nieuwe markten aan te boren die zich vooral in de zuidelijke landen bevinden. Die landen zijn al het meest kwetsbaar voor klimaatverandering en ook nog eens het slachtoffer van plundering en vernieling van hun natuurlijke bronnen door multinationals, wat hun kwetsbaarheid voor klimaatverandering nog vergroot.

We willen een rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering en hechten veel belang aan het milieu in de dagelijkse werking. Zo zorgen we voor een gezonde werkomgeving (luchtkwaliteit, isolatie van het gebouw, gezonde, lokale en fair trade voeding) die het milieu respecteert (lokaal aankoopbeleid, energiebesparingen, etc.). Elk personeelslid speelt zijn of haar rol door te handelen volgens de waarden van de organisatie.

Dit is echter niet voldoende. Het is voor ons essentieel om burgers te sensibiliseren, organiseren en mobiliseren via campagnes zodat ze druk uitoefenen op onze regering voor een beleid ten gunste van de planeet en haar bevolking.

We steunen onze partners in het Zuiden en in België om een milieubeleid te hanteren in hun werking. Via een uitwisseling van geslaagde acties, inspireren we hen om hun dagelijkse impact op het milieu te verkleinen.

Als ngo verdedigt en ondersteunt Viva Salud het recht op gezondheid en de strijd van sociale bewegingen. We spelen ook een rol in de strijd voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Gender is immers een factor die het recht op gezondheid beïnvloedt.

Viva Salud hecht veel belang aan het aankaarten van genderverschillen met aandacht voor het verbeteren van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We willen het intern functioneren van de organisatie verbeteren en stelden een genderbeleid op dat in lijn ligt met onze waarden en visie.

We staan onze partners in het Zuiden en in België bij om een genderbeleid te integreren in hun organisatiestructuren en dagelijks werk. Naast een uitwisseling van good practices bieden wij onze partners instrumenten om hun genderbeleid in de praktijk te verbeteren. We maakten een genderchecklist, handig om een genderbeleid te integreren in de dagelijkse activiteiten van een organisatie. We ontwikkelen en verrijken ook voortdurend onze genderanalyse.

Viva Salud plaatst gender in het kader van een brede sociale context. Gender is een integraal onderdeel van de strijd tegen sociale onrechtvaardigheid en een mogelijke hefboom voor het recht op gezondheid. We moeten er niet alleen over waken dat vrouwen vertegenwoordigd en gehoord worden in sociale bewegingen, maar ook partners ondersteunen in de mobilisatie voor thema’s gelinkt aan gender en een politiek beleid afwijzen dat ongelijkheden versterkt.

We beschikken over het volgende kwaliteitslabel:

  • C2E (Committed to Excellence) – Kwaliteitslabel uitgereikt na evaluatie door een assessor van de federatie ACODEV.

We onderschreven de volgende deontologische codes:

Viva Salud is erkend door de Belgische federale overheid als programma-ngo en als ngo die gemachtigd is om fiscale attesten uit te reiken.

Transparantie

  • Ons transparantiebeleid omvat zowel upstream als downstream transparantie. Dit betekent dat transparantie naar partners en doelgroepen net zo belangrijk is als die naar subsidiegevers en donateurs.
  • Communicatie wordt afgestemd op de doelgroepen zodat relevante informatie wordt aangeboden op een manier die toegankelijk, begrijpelijk en aantrekkelijk is voor de personen voor wie die informatie bestemd is.
  • We verhullen geen informatie wanneer daar geen goede redenen voor zijn maar als we bepaalde informatie niet kunnen vrijgeven, wordt dat altijd gemotiveerd.
  • We zorgen ervoor dat onze communicatiekanalen herkenbaar zijn (logo, naam,…) en contactinformatie bevatten. We maken een duidelijk onderscheid tussen communicatie van medewerkers of vrijwilligers in eigen naam en communicatie in naam van de organisatie.
  • We streven ernaar om te voldoen aan alle wettelijke vereisten in verband met transparantie en bekendmaking van gegevens.
  • We werken mee aan sectorinitiatieven met betrekking tot transparantie.
  • Minstens éénmaal per jaar publiceren we een uitgebreid verslag met een zicht op onze jaarrekening, recente activiteiten en resultaten, gender- en milieubeleid, allianties, lidmaatschappen en financiers.

Gedragscode

Onze gedragscode helpt ons onze visie, missie, veranderingstheorie en waarden te vertalen naar onze dagelijkse activiteiten. Ze biedt onze vaste medewerkers, bestuur, stagiairs, vrijwilligers en leden van de raad van bestuur richtlijnen, maar we vragen ook aan onze partners en leveranciers deze na te leven.

Je vindt de gedragscode van Viva Salud hier.

Het team

De lijst van de vaste medewerkers vind je hier.